Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

maroonbirdy
0261 4b2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
maroonbirdy
(piecze mnie gardło i kaszlę
jest mi pusto mało płaczę)

dlaczego to wszystko się tak rozbryznęło i nie ma żadnego porządku w tym, dlaczego nikt nie stanie pod oknem obok niebieskiego samochodu i nie zawoła głośno mnie, nie wyciągnie

June 24 2015

maroonbirdy
4155 5890 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viatwarze twarze
maroonbirdy
1514 35d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwarze twarze
maroonbirdy
2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa viatwarze twarze

June 23 2015

maroonbirdy
zostanę na zawsze sama
z papierosem tylko
a potem bez i na zawsze sama

i będę chora i umrę
(dramatycznie)
2463 885f 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
maroonbirdy
3517 31a5
Reposted frommelodyjna melodyjna viakeithpeligro keithpeligro
maroonbirdy
9579 d931
Reposted fromtwarze twarze viakeithpeligro keithpeligro
maroonbirdy
maroonbirdy
0163 6683 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasol-mineur sol-mineur

June 19 2015

5050 b254 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
7040 7dd4 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro

June 17 2015

maroonbirdy
jak już się zapisze w głowie, to ciężko jakkolwiek powstrzymać bieg wydarzeń.
to, co postanowione, rusza z impetem nie zważając na okoliczności.
impulsywność.
wszystko nie tak.
maroonbirdy
8589 2a86
maroonbirdy

Reposted fromqrxawzsevdfc qrxawzsevdfc

June 15 2015

maroonbirdy
odpocznę tu może.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl